صندلی اداری

صندلی اداری

صفحه اصلی دوربین عکاسی تجهیزات آشپزخانه صنعتی پارکت

صندلی اداری

کارکنان یه اداره معمولا" چیزی در حدود 8ساعت کاری را در محل کار خود مشغول کار بوده که به این جهت مجبور به ساعت ها نشستن روی صندلی برای انجام کار هستند. صندلی اداری که برای نشستن کارمندان یه شرکت یا سازمان خریداری میشود باید با مدنظر نظر داشتن این موضوع باشد که نشستن فرد روی صندلی اداری ساعت ها ممکن است بطول بینجامد ازاین رو باید صندلی انتخاب و برای استفاده کارمندان تهیه گردد که طبق استانداردهای روز صنعت تجهیزات اداری طراحی و تولید شده باشد تا از وارد امدن آسیب به بدن فرد مصرف کننده جلوگیری شود. بنابراین توصیه میگردد از صندلی اداری با ویژگی های ارگونومیک استفاده شود.